Viri in literatura / Publications

Članki v slovenščini / Articles in Slovenian language

Alice Salomon, Berlin
 • Aida Škoro Babić, Mateja Jeraj, Matevž Košir, Bojan Balkovec (2012). Zgodovina otroštva. Zbirka Zgodovinskega časopisa 45. Narodna galerija, Ljubljana.
 • BUDNA KODRIČ, Nataša (ur.), SERŠE, Aleksandra (ur.). Splošno žensko društvo : 1901-1945 : od dobrih deklet do feministk. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2003
 • DEBELJAK, Biserka (2006), Muzej organov za notranje zadeve. Katalog in zapiski o zgodovini muzeja, muzejskih predmetih in ljudeh, ki so ga ustvarjali. MNZ RS, Ljubljana. Posebno poglavje 5.4. Zbirka mladinske delinkvence, str. 142- 173.  Spletna stran: kazalo (policija.si)
 • Destovnik, Irena (2002). Moč šibkih. Ženske v času kmečkega gospodarjenja. Drava, Klagenfurt/Celovec.  
 • DOBAJA, Dunja, PREBILIČ, Vladimir. Ukradeni otroci in na silo odpeljani otroci. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 16, št. 2, str. 499-525, 533, ilustr. ISSN 1580-8122.
 • DOBAJA, Dunja, ŠORN, Mojca. Institutional education of blind, deaf and speech-disabled children in Slovenia until World War II. Wychowanie w Rodzinie. 2018, letn. 18, št. 2, str. 225-240. ISSN 2082-9019. http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/102844/edition/95649/content?ref=desc,
 • DOBAJA, Dunja, ŠORN, Mojca. Institutional education of blind, deaf and speech-disabled children in Slovenia until World War II. Wychowanie w Rodzinie. 2018, letn. 18, št. 2, str. 225-240. ISSN 2082-9019. http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/102844/edition/95649/content?ref=desc, DOI: 10.34616/wwr20182.225.240. [COBISS.SI-ID 3929716]
 • DOBAJA, Dunja. Gluhonemnica v Ljubljani 1919-1940. V: ŠKORO BABIĆ, Aida (ur.), et al. Zgodovina otroštva = History of childhood. Ljubljana, 2012. Str. 385-396. Zbirka Zgodovinskega časopisa, 45. ISBN 978-961-6777-12-4. ISSN 1408-3531. http://hdl.handle.net/11686/31046.
 • DOBAJA, Dunja. Gluhonemnica v Ljubljani v prizadevanjih za razširitev zavoda v obdobju med obema vojnama. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 57, št. 2, str. 74-90. ISSN 0353-0329. http://ojs.inz.si/pnz/article/view/203/381
 • DOBAJA, Dunja. Obravnavanje socialne in zdravstvene problematike na sejah ljubljanske oblastne skupščine v letih 1927-1929. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2008, 48, št. 1, str. 69-90. ISSN 0353-0329. http://hdl.handle.net/11686/6989.
 • DOBAJA, Dunja. Organizacija mladinskega skrbstva v mestni občini Maribor v obdobju med obema vojnama. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 21, št. 1, str. 135-166, 277, ilustr. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2021-1-5-Dobaja-%28scopus%29.pdf, DOI: 10.32874/SHS.2021-05
 • DOBAJA, Dunja. Položaj žensk in otrok v programih političnih strank v Sloveniji v letih 1918-1929. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 52, št. 2, str. 97-112. ISSN 0353-0329. http://hdl.handle.net/11686/30214.
 • DOBAJA, Dunja. Razvoj pomožnega šolstva v Sloveniji v obdobju med obema vojnama s poudarkom na pomožni šoli v Mariboru. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2019, letn.59, št. 3, str. 53-73, ilustr. ISSN 0353-0329. http://ojs.inz.si/pnz/article/view/751/1038. [COBISS.SI-ID 3959668], [SNIP]
 • DOBAJA, Dunja. Rojstva, smrti in strah pred “belo kugo” v Dravski banovini v obdobju med obema svetovnima vojnama. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 63, [št.] 1, str. 89-100, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/37231.
 • DOBAJA, Dunja. Socialna in zdravstvena zaščita mater in otrok v letih 1919-1939 na območju Dravske banovine. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2010, 50, št. 3, str. 7-26. ISSN 0353-0329. http://hdl.handle.net/11686/20543.
 • DOBAJA, Dunja. Socialno in zdravstveno varstvo v Ljubljanski pokrajini v letih 1941-1943. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2009, 57, št. 3, str. 505-523. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/3981.
 • DOBAJA, Dunja. Zdravstveno in socialno varstvo v Sloveniji v letih 1945-1953, s poudarkom na razvoju zakonodaje. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2009, 49, št. 2, str. 125-147. ISSN 0353-0329.
 • DOBAJA, Dunja. Izobraževanje in integracija gluhih v Sloveniji v obdobju med vojnama – pot iz revščine : [prispevek na znanstvenem simpoziju: “Družbene razlike in revščina”, ki ga je organiziral Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani 10. nov. 2021]. https://youtu.be/t5mlkMVCopI. [COBISS.SI-ID 86801667
 • https://hdl.handle.net/11686/file25765. [COBISS.SI-ID 296062720]
 • EKONOMSKI POLOŽAJ ŽENE NA OBMOČJU DANAŠNJE LR SLOVENIJE V 100 LETIH, Analize I, št. 1, Zavod za statistiko LR Slovenije, Ljubljana 1955.
 • FINŽGAR Alojzij, Rodbinsko pravo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 1957.
 • GEČ-KOROŠEC Miroslava, Družinsko pravo SFRJ, 1. del, Center za samoupravno normativno dejavnost, Ljubljana 1981.
 • GEČ-KOROŠEC Miroslava, Družinsko pravo SFRJ, 2. del, Center za samoupravno normativno dejavnost, Ljubljana 1984.
 • GOMBAČ Jure, Družbena skrb za mladoletne vojne sirote v republiki Sloveniji (1945-1952), Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo, Ljubljana 1998.  
 • GOMBAČ Jure, Nova ideja socialnega skrbstva v Sloveniji med leti 1944 in 1950, Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Ljubljana 1998.  
 • Hessle, Sven, Zaviršek, Darja (ured.) (2005). Sustainable Development in Social Work – The case of a Regional Network in the Balkans. Stockholm, University of Stockholm.
 • JERAJ Mateja, Slovenska ženska društva med obema vojnama (1918-1941), v: Arhivi, št. 2, XXIII, Ljubljana 2000, str. 53-61.
 • JERAJ Mateja, Slovenski sindikati in sindikalna politika 1945-1950, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1995. https://www.sistory.si/publikacije/elastic/?sort=&dir=&results=20&content=0&search=sindikati&content=0
 • JERAJ, Mateja. Ali je druga svetovna vojna spremenila razmerja med spoloma? : primer Slovenije. V: BAHOVEC, Tina (ur.). Frauen.Männer : Universitäten, univerze, università Klagenfurt Koper Ljubljana Maribor Trieste Udine. Klagenfurt; = Celovec: Drava, cop. 2007. Str. 401-409. Alpen-Adria-Schriftenreihe der Universität Klagenfurt/Celovec.
 • JERAJ, Mateja. Komunistična partija, Antifašistična fronta žensk in uresničevanje ženske enakopravnosti v Sloveniji : (1943-1953). Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2003, letn. 26, št. 1
 • JERAJ, Mateja. Otroci socializma : (skrb za otroke v Sloveniji po drugi svetovni vojni). V: ŠKORO BABIĆ, Aida (ur.), et al. Zgodovina otroštva = History of childhood. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012. Str. 624-638. Zbirka Zgodovinskega časopisa, 45.
 • JERAJ, Mateja. Ženska naj bo mati in delavka : (vloga in položaj žensk v socializmu, s poudarkom na obdobju 1945-1953). V: ŽIŽEK, Aleksander (ur.). Ženske skozi zgodovino : zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, Celje, 30. september – 2. oktober 2004. 32. Zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Celje, 30. september – 2. oktober 2004. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004. Str. 367-372.
 • JERAJ, Mateja. Slovenke na prehodu v socializem : (vloga in položaj ženske v Sloveniji 1945-1953). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2005. 360 str., ilustr. ISBN 961-6137-85-9. http://www.sistory.si/SISTORY:ID:873http://hdl.handle.net/11686/873. [COBISS.SI-ID 220459776]
 • JERINA – LAH Pavla, Delo žensk na zdravstvenem in socilanem področju v NOB (avtorji temeljnih prispevkov: Pavla – Jerina Lah, Zora Stritar – Konjajev, Marija Cigale), Novo mesto, Dolenjska založba, 1996.
 • JOGAN Maca, Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Ljubljana 1990.
 • JOGAN Maca, Seksizem v vsakdanjem življenju, Znanstvena knjižnica, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2001.
 • JOGAN Maca, Ženske na poti od delne družinske do celostne družbene uveljavitve, v: Jogan in ostali, Ženske in diskriminacija, Delavska enotnost/Človek-Družina-Družba, Ljubljana 1986, str. 9-58.  
 • JOGAN Maca, Žensko gibanje, v: Enciklopedija Slovenije 15, Mladinska knjiga, Ljubljana 2001, str. 318-324.   
 • KECMAN Jovanka, Žene Jugoslavije u radničkom pokretu i ženskim organizacijama 1918-1941, Narodna knjiga, Institut za savremenu istoriju, Beograd 1978.
 • KOLLONTAJ Aleksandra, Ženska v socializmu, Krt, Ljubljana 1982.
 • KRAIGHER Vito, Žena v sedanjem rodbinskem pravu poedinih evropskih držav, v: Ženski svet, št. 9, XIV, september, Ljubljana 1936, str. 199-204.
 • KRESAL France, Zgodovina socialne in gospodarske politike v Sloveniji, Ekonomska knjižnica, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998.
 • KRŽIŠNIK Anton, Varstvo družine, matere in otroka v naši zakonodaji in družbeni praksi (K svetovnemu kongresu za otroško varstvo v Zagrebu), v: Pravnik, št. 7-9, IX, Ljubljana 1954, str. 180-187. 
 • KYOVSKI Rudi, Ne gre za vprašanje, ali naj ostane žena zaposlena, temveč za vprašanje njene zaščite, v: Naša žena, št. 7-8, Ljubljana 1953, str. 201-205. 
 • Rožman, Irena (2004). Peč se je podrla! Kultura rojstva na slovenskem podeželju v 20.stoletju. Slovensko  etnološko društvo, Ljubljana.   
 • ŠKORO BABIĆ, Aida (urednik, prevajalec), JERAJ, Mateja (urednik), KOŠIR, Matevž (urednik), BALKOVEC, Bojan (urednik). Zgodovina otroštva = History of childhood. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012. 746 str., ilustr. Zbirka Zgodovinskega časopisa, 45.
 • ŠTEBI Alojzija, Aktivnost slovenske žene, v: Slovenska žena (Zbornik »ob priliki razstave Slovenska žena« na velesejmu v Ljubljani), Splošno žensko društvo, Ljubljana 1926, str. 161-185.
 • ŠTEBI Alojzija, Demokratizem in ženstvo, Slovenska socijalna matica, Ljubljana 1918.
 • TOMŠIČ Vida, Družina v naši družbi (Predavanje na seminarju o problemih družine in vzgoje, ki je bil od 6. do 9. novembra 1962 na Bledu za sodelavce vzgojnih posvetovalnic), Priloga glasila DPM št. 10, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana 1962.    
 • TOMŠIČ Vida, Komunistična partija Jugoslavije v boju za emancipacijo žensk, Komunist, Ljubljana 1978.
 • TOMŠIČ Vida, Preobrazba družine, Predgovor k delu Miroslave Geč-Korošec Družinsko pravo SFRJ, 1. del, Center za samoupravno normativno dejavnost, Ljubljana 1981, str. 5-14. 
 • TOMŠIČ Vida, Ženska v razvoju socialistične samoupravne Jugoslavije, Delavska enotnost, Ljubljana 1980.
 • VODE Angela, Za spremembo občega državljanskega zakona, v: Ženski svet, št. 7-8, julij – avgust, XIV, Ljubljana 1936, str. 174-176.
 • VODE Angela, Zbrana dela, Spol in upor, I. knjiga, Krtina, Ljubljana 1998.
 • VODE Angela, Zbrana dela, Spomin in pozaba, III. knjiga, Krtina, Ljubljana 2000.
 • VODE Angela, Zbrana dela, Značaj in usoda, II. knjiga, Krtina, Ljubljana 1999.  
 • VODOPIVEC Nina,  Labirinti postsocializma, Socialni spomini tekstilnih delavk in delavcev [elektronski vir], Inštitu za novejšo zgodovino, Ljubljana, 2015. https://www.sistory.si/cdn/publikacije/34001-35000/34857/index.html
 • VODOPIVEC Nina, Podoba in položaj ženske v Ljubljani med letoma 1945 in 1951, Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Ljubljana 1999.
 • VODOPIVEC Nina, Podoba ženske v listu Naša žena med leti 1945 in 1951, v: Kronika (Časopis za slovensko krajevno zgodovino), št. 1-2, 47, Ljubljana 1999, str. 153-167. 
 • Zaviršek, Darja (2005). ‘‘You will teach them some, socialism will do the rest.!’ The history of social work education 1945-1960’. V: Schilde, K. and Schulte, D. (ured.) Need and Care. Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe’s Professional Welfare,  Opladen, Barbara Budrich.  
 • Zaviršek, Darja (2007). The political construction of social work history in socialism. V: KRUSE, Elke, TEGELER, Evelyn (ured.). Weibliche und männliche Entwürfe des Sozialen : Wohlfahrtgeschichte im Spiegel der Genderforschung. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, str. 195-204. 
 • Zaviršek, Darja (2008). Engendering social work education under state socialism in Yugoslavia. British Journal of Social Work, Vol. 38, no 4, pp. 734-750.
 • Zaviršek, Darja (2008). Gender, welfare and social work education under communism in Slovenia. V: Buchanan, Ann (ur.). Social work : major themes in health and social welfare, (Major themes in health and social welfare). London; New York: Routledge, Vol. I, pp. 143-152. 
 • ZAVIRŠEK, Darja (2012). Women and social work in Central and Eastern Europe. V: Regulska, Joanna, Smith, Bonnie G. (ured.). Women and Gender in Postwar Europe : from Cold War to European Union. London; New York: Routledge, str. 52-70. 
 • Zaviršek, Darja (ur.)(2005). “Z diplomo mi je bilo lažje delat!” znanstveni zbornik ob 50-letnici izobraževanja za socialno delo v Sloveniji. FSD, Ljubljana. 
 • ZAVIRŠEK, Darja (urednik), LESKOŠEK, Vesna (urednik). Zgodovina socialnega dela v Sloveniji : med družbenimi gibanji in političnimi sistemi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2006.
 • Zaviršek, Darja, Leskošek, Vesna (ured.) (2006). Zgodovina socialnega dela v Sloveniji. FSD, Ljubljana. 
 • ZBORNIK OKRAJNEGA ZAVODA ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE V LJUBLJANI, Okrajni zavod za socialno zavarovanje v Ljubljani, Ljubljana 1962.
 • ŽIŽEK, Aleksander (ur.). Ženske skozi zgodovino : zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, Celje, 30. september – 2. oktober 2004. 32. Zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Celje, 30. september – 2. oktober 2004. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004.

Vir: Ilustrirani Slovenec: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-K85K6LTT/f1b2883c-014c-4a61-8882-7792428f5fe2/PDF

Poročilo iz Ženskega kongresa leta 1929 je objavljeno v Ženskem svetu: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QW7G3QLF/f4619c77-a9c8-425d-bf4a-dfb28cf3a962/PDF